Nyereményjáték szabályzatok

kezdőoldal | vásárlói információk|nyereményjáték szabályzatok

A PREMIUM SPORT KFT.  SZAVAZÓS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Premium Sport Kft. (1033 Budapest, Szőlőkert u. 4., cégjegyzékszáma: 01-09-888925, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: "Szervező") által üzemeltetett  https://www.heavytools.hu  online kereskedelmi oldal nyereményjátékot szervez 2020. május 18. és 2020. május 27. között (a továbbiakban: „NYEREMÉNYJÁTÉK”). A NYEREMÉNYJÁTÉK az heavytools.hu  Facebook oldalán (https://www.facebook.com/heavytools/?fref=ts) kerül megrendezésre.

Sorsolás és eredményhirdetés: 2020. május 27. 15:00

A NYEREMÉNYJÁTÉK LEÍRÁSA

A NYEREMÉNYJÁTÉK során a Heavytools.hu Facebook oldalára kikerül egy poszt egy fénykép 2 női ruhaszettel. A játékosok feladata komment formájában szavazni az általuk jobban tetsző ruhaösszeállításra. A kommentelők közül 1 nyertest sorsolunk.

A RÉSZVÉTEL ALAPFELTÉTELEI

 • A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek, felhasználók vehetnek részt, akik kommentben szavazatot adnak az egyik játékban szereplő ruhára.
 • A felhasználó a NYEREMÉNYJÁTÉKBAN való részvétellel, azaz a csatlakozással elfogadja a jelen szabályzatot, a Szervező adatkezelési feltételeit, továbbá elfogadja, hogy a sorsolással és a Felhasználó által megadott adatokkal és a sorsolással kapcsolatban kizárólag a Szervező által használt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó.
 • A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont); (b) a NYEREMÉNYJÁTÉK lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont).
 • A NYEREMÉNYJÁTÉKNAK nem célja, hogy kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek vegyenek benne részt, a Felhasználó azonban elismeri, hogy a Szervező ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a Nyertes kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy a Nyeremény átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie.
 • A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN való részvételt vagy a nyereményben való részesülést a Szervező nem köti pénz fizetéséhez vagy vagyoni előny nyújtásához a játékos részéről, illetőleg a Szervezőtől vagy mástól való vásárláshoz vagy szolgáltatás igénybevételéhez sem. Mindezek alapján a NYEREMÉNYJÁTÉK nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó bejelentés-, vagy engedélyköteles játéknak.

SORSOLÁS

 • A sorsolást a Szervező zárt informatikai rendszerben, véletlen generálásával valósítja meg a NYEREMÉNYJÁTÉKOT követően. A nyertes felhasználó (a továbbiakban: "Nyertes") azonosítása a sorsolást követően történik meg. Hiányos, vagy hibás adatszolgáltatás esetében, amennyiben az a NYEREMÉNYJÁTÉK során, vagy azt követően derül ki, a NYEREMÉNYJÁTÉK a felhasználó vonatkozásában érvénytelen.
 • A nyerteseket a sorsolás napján Facebook üzenetben értesíti a Szervező, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, szállítási cím elírás stb.) a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal. A nyertes neve a Heavy Tools Facebook oldalán is közzétételre kerül.
 • Amennyiben a nyertes a nyeremény átadásához/átvételéhez szükséges adategyeztetést nem végzi el az értesítést követő 5 (öt) napon belül, vagy az együttműködést megtagadja, a Szervező a nyertest a Játékból kizárhatja és a nyeremény megküldését megtagadhatja

A NYEREMÉNY, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE ÉS A SZERVEZŐK FELELŐSSÉGE

 • Nyeremények:
  • 1. ruhaszett (SAILOR STYLE)

1db RAMAINI sailnig

1db WYONETT striped

1 db WILONA20 white

1db Napszemüveg HT6902A

1db EMERSET navy

1db ULINUS navy

1db LILLIAN dubbary

 

 • 2. ruhaszett (FLOWER STORY)

1db MIRTIL ecro

1db COLTANA icepink

1db NELLA flower

1db ETTAWA20 rosegold

1db ULOSSIE rosegold

1db LILLIAN dubbary

 

      A nyereménnyel kapcsolatos valamennyi, járulékos adó- és egyéb közterhet a Szervező viseli.

      A nyereménnyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az - a jelen szabályzatban meghatározott kereteken belül - a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.

      A nyeremény az átvételt megelőzően másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható.

      A nyeremény eljuttatása a jelen szabályzatban foglaltak szerinti azonosítást követően történik meg.

      A Szervező továbbá fenntartja annak jogát, hogy a NYEREMÉNYJÁTÉKOT a felhasználó egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, feltételeit akár visszamenőleges hatállyal is módosítsa, vagy azt beszüntesse.

      A Szervező az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot Szervező fenntartja magának.

      A NYEREMÉNYJÁTÉK ingyenességére tekintettel, a felhasználó semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE:

 • A NYEREMÉNYJÁTÉK során a felhasználó kifejezetten hozzájárul személyes adatainak Szervező általi kezeléséhez, a Szervező adatkezelési szabályzatának megfelelően.
 • A nyertesek a NYEREMÉNYJÁTÉKBAN való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a személyes adataikat (név, állandó lakcím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglaltak célból. (Kizárólag a Nyereményeket terhelő adók és kötelezettségek elszámolása céljából.)
 • A NYEREMÉNYJÁTÉK során megadott adatokat a Szervező adatfeldolgozóként a NYEREMÉNYJÁTÉK ideje alatt tárolja. Az így tárolt személyes adatokat semmilyen körülmények között nem használja fel a jelen NYEREMÉNYJÁTÉKTÓL eltérő célra, a személyes adatokat tartalmazó adatbázist köteles a jelen NYEREMÉNYJÁTÉK megszűnésekor visszavonhatatlanul törölni.
 • További harmadik személyeknek a Szervező ezen információkat nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 • A Játék Szervezőjének jelen NYEREMÉNYJÁTÉKKAL kapcsolatos döntései kötelező érvényűek, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a felhasználó bármely jogcímen történő Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét. Szervező fenntartja a jogot a NYEREMÉNYJÁTÉK törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a NYEREMÉNYJÁTÉK kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének alapos gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználók tájékoztatása mellett, ezen feltételeket, vagy magát a NYEREMÉNYJÁTÉKOT kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a NYEREMÉNYJÁTÉKOT bármikor egyoldalúan leállítani/visszavonni.
 • A NYEREMÉNYJÁTÉK nem előírás szerinti használatából előnyt élvező játékost a Szervezőnek jogában áll kizárni az adott tematikájú versenyből. Ennek megítélése a Szervező saját döntéskörébe tartozik. A játék szándékos szabotálása támadások felhasználásával szintén kizárást von maga után. Ez esetben jogorvoslatra, fellebbezésre mód nincs.
 • A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére.
 • A NYEREMÉNYJÁTÉK lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen szabályzat szerint történik. Amennyiben a jelen szabályzat valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
 • Ha a felhasználó a szabályzatot - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a NYEREMÉNYJÁTÉKBAN nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.
 • Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. / This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook.

 

2020. május 18.

Heavy Tools
Premium Sport Kft ©
Minden jog fenntartva!