Adatkezelési szabályzat

kezdőoldal | vásárlói információk|adatkezelési szabályzat

heavytools.hu webáruház ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA PREMIUM SPORT KFT. 

Hatályos: 2015. november 20-tól

Tartalom:

1. PREAMBULUM 

2. ADATKEZELŐ 

3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

4. ADATKEZELÉSÜNK ALAPELVEI

5. WEBÁRUHÁZ VÁSÁRLÓK KÖTELEZŐEN MEGADANDÓ SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

6. KISZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

7. REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

8. WEBÁRUHÁZ LÁTOGATÓK ADATAINAK KEZELÉSE

9. MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE

10. TALÁLT TÁRGYAK 

11. HÍRLEVÉLHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

12. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ÜZEMELTETÉSE

13. TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM

14. ÁLLÁSHIRDETÉSEK

15. ESETI ADATKEZELÉSEK

16. ADATKEZELÉSHEZ FELHASZNÁLT ESZKÖZÖK ÉS INTÉZKEDÉSEK

17. TOVÁBBI ADATFELDOLGOZÓK

18. ADATOK FELETTI RENDELKEZÉS ÉS JOGORVOSLAT

19. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A jelen ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a PREMIUM SPORT KFT., aki a Heavy Tools termékek kizárólagos forgalmazója adatkezelésének szabályait határozza meg.1. PREAMBULUM


1.1.1. A Premium Sport Kft. (a továbbiakban Adatkezelő) a jelen Szabályzat útján tájékoztatja a) heavytools.hu oldalon keresztül elérhető webáruház vásárlóit; b) a heavytools.hu oldalainak látogatóit; c) heavytools.hu webáruház által küldött hírlevelek címzettjeit; d) a Heavy Tools márkaüzletek látogatóit és d) a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb érintetteket adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a jogosultak jogorvoslati lehetőségeikről, egyúttal rögzíti az általa végzett adatkezelések vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló szabályait.

1.1.2. A Premium Sport Kft. elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt. A Premium Sport Kft. a személyes adatok kezelése során a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a jelen adatkezelési szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) ismertetett adatkezelési elvek és feltételek betartásával jár el.

1.1.3. Jelen Szabályzattal az elsődleges célunk, hogy biztosítsunk Önnek valamennyi szükséges információt ahhoz, hogy személyes adatainak kezeléséről tájékozott döntést hozhasson.2. ADATKEZELŐ Név: PREMIUM SPORT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

Székhely és levelezési cím: 1033 Budapest, Szőlőkert utca 4. 

Telefonszám: +36-1-453-0860 

Email cím: webshop@heavytools.com 

Cégjegyzékszám: 01-09-888925 Bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság 

Adószám: 14101087-2-41 

Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-88006/2015; NAIH-90949/2015; NAIH-90950/2015;NAIH-90951/2015; NAIH-90952/2015; NAIH-91373/20153. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK3.1.1. A jelen Szabályzat fogalom használata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: INFOtv.) fogalom használatával egyező. A jelen Szabályzatban alkalmazott adatvédelemmel összefüggő kifejezések értelmező meghatározását az INFOtv. 3. §-a tartalmazza. Erre tekintettel a vonatkozó értelmező rendelkezések ide másolásával nem terheljük a kedves olvasót, erre irányuló kérés esetén természetesen szívesen elküldjük az alkalmazott kifejezések vonatkozó jogszabályban foglaltakkal egyező meghatározásait.4. ADATKEZELÉSÜNK ALAPELVEI4.1.1. A Premium Sport Kft. által végzett adatkezelések egyes esetekben jogszabályi felhatalmazáson és kötelezettségen, más esetekben az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak. A Szabályzatban minden általunk végzett adatkezeléssel összefüggésben egyedileg meghatározzuk az adatkezelés jogalapját.

4.1.2. Személyes adatot kizárólag a Szabályzatban meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. Az adatkezelésünk minden szakaszában meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljának, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

4.1.3. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.

4.1.4. Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4.1.5. Személyes adatokat a jelen Szabályzatban meghatározott adatfeldolgozóinkon és erre jogszabályi felhatalmazással rendelkező hatóságokon kívüli harmadik fél részére nem adunk át és különösen nem teszünk ilyet ellenszolgáltatás fejében (adatbázis értékesítés kizártsága).

4.1.6. Személyes adatok minden esetben csak közvetlenül az érintettől szerzünk be, így az adatok forrása minden esetben az érintett (adatbázis vásárlás kizártsága).

4.1.7. A Premium Sport Kft. különleges adatokat nem kezel.

4.1.8. A Premium Sport Kft. által alkalmazott adatkezelési technológia és az adatfeldolgozók által alkalmazott adatfeldolgozási technológia a Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában információs rendszerrel végzett adatkezelés és feldolgozás.

4.1.9. Személyes adatok átadására irányuló hatósági megkeresés esetén csak a vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat által meghatározott legszűkebb körben, az adatigénylés jogszerűségének vizsgálatát követően adunk át személyes adatot az erre jogosult hatóság részére.

4.1.10. A Premium Sport Kft. ezúton tájékoztatja az érintetteket arról, hogy az INFOtv. 6. § (5) bekezdése alapján, ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

4.1.11. Adatkezeléshez történő hozzájárulás alatt minden esetben önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történő hozzájárulást értünk. Amennyiben Ön bármely adatkezelési hozzájárulásra vonatkozó megkeresésünkkel összefüggésben úgy érezné, hogy ezek a feltételek nem állnak fenn maradéktalanul, vagy az Ön felénk irányuló kérése, illetve elvárása valamely általunk kért adat megadása nélkül is teljesíthető lenne a részünkről, úgy kérjük, hogy ezt a hozzájárulásának megadása előtt, a lehető legrövidebb időn belül jelezze felénk.

4.1.12. Adatkezelésünk során alapvető jelentőséget tulajdonítunk az átláthatóság elvének, amely azt jelenti, hogy az érintettnek tudomással kell bírnia arról, hogy adatai miként kerülnek kezelésre, ami (jog)biztonságot teremt mind az érintett, mind pedig az adatkezelő részére.

4.1.13. Az INFOtv. tartalmazza az adatkezelés legfontosabb általános szabályait. Kérjük, amennyiben a jelen Szabályzat alapján nem válna egyértelművé az Ön számára a vonatkozó szabályozásunk, úgy az alábbi hivatkozás alatt található törvényt tekintse át, vagy kérdései tárgyában vegye fel velünk a kapcsolatot, illetve forduljon adatvédelmi kérdésekben jártas szakértőhöz. INFOtv. elérhetősége: http://www.naih.hu/jogszabalyok.html.

4.1.14. A jelen Szabályzat elérhető és tartós adathordozóra lementhető, tárolható, majd a későbbiekben bármely korlátozástól mentesen előhívható a heavytools.hu címen keresztül bármely látogató számára, továbbá hozzáférhető a Heavy Tools márkaüzletekben.5. WEBÁRUHÁZ VÁSÁRLÓK KÖTELEZŐEN MEGADANDÓ SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE5.1.1. Kezelt adatok köre: rendelésszám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, email cím, a vásárolt/megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, színe, mérete, választott fizetési és szállítási mód adatai.

5.1.2. Az adatkezelés célja: heavytools.hu címen keresztül elérhető webáruházban történő vásárlás, megrendelés, számviteli bizonylat kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

5.1.3. Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A § (1) -(3) bekezdései értelmében ezen adatokat jogszabályi felhatalmazás és kötelezettség alapján, az ebben foglaltaknak megfelelően kezeljük.

5.1.4. Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), 8 évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizzük.

5.1.5. Kiegészítő adatkezelésünk: Bankkártyás tranzakciók esetén szervereink naplózzák az alábbi adatokat: tranzakciós azonosító, authorziációs kód, összeg, rendelés azonosító. Ezen adatok vásárlói adatokkal történő összekapcsolására a Szabályzat kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában nem törekszünk.

5.1.6. Fizetési szolgáltató adatkezelése 1: bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) kezeli.

5.1.7. Fizetési szolgáltató adatkezelése 2: PayPalon keresztüli fizetési módozat választása esetén a fizetési tranzakció adatait a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) kezeli.

5.1.8. Adatátadás 1: bankkártyás fizetés esetén az Ön neve, a rendelésszám, a tranzakció összege, dátuma és időpontja az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.) felé átadásra kerül. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése.

5.1.9. Adatátadás 2: PayPal-on keresztüli fizetési módozat választása esetén az Ön neve, a rendelésszám, a tranzakció összege, dátuma és időpontja a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) felé átadásra kerül. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése.

5.1.10. Adatátadás 3: házhozszállításhoz kapcsolódó utánvétes fizetési módozat választása esetén az Ön neve, címe, a megadott szállítási cím, a rendelésszám, a tranzakció összege, dátuma és időpontja a GLS futárszolgálat (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.; H-2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) felé átadásra kerül. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése.

5.1.11. Adatátadás 4: Pick Pack pontos átvételhez kapcsolódó utánvétes fizetési módozat választása esetén az Ön neve, címe, a megadott átvételi pont neve és címe, a rendelésszám, a tranzakció összege, dátuma és időpontja a szolgáltatást üzemeltető Sprinter Futárszolgálat (Sprinter Futárszolgálat Kft.; 1097 Budapest, Táblás utca 39.) felé átadásra kerül. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése. A Sprinter Futárszolgálat ezen adatokat átadja továbbá az Ön által kiválasztott átvételi pontot üzemeltető társaság felé,amelynek személyére és címére vonatkozó tájékoztatást az Ön általi kiválasztás során, legördülő menü útján, az Ön választásában foglaltak szerint biztosítjuk.6. KISZÁLLÍTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS6.1.1. Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, a küldemény vételára, a választott fizetési és szállítási mód adatai, valamint a megadott címen tartózkodással összefüggésben rendelkezésünkre bocsátott információk, továbbá esetlegesen a megrendeléshez fűzött megjegyzésben foglalt egyéb adatok (pl. kapucsengőn található eltérő név).

6.1.2. Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.

6.1.3. Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekertv.) 13/A § (1) -(3) bekezdései értelmében ezen adatokat jogszabályi felhatalmazás és kötelezettség alapján, az ebben foglaltaknak megfelelően kezeljük.

6.1.4. Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), 8 évig olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizzük.

6.1.5. Adatátadás 1: házhozszállítás esetén a fenti adatokat átadjuk a GLS futárszolgálat (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.; H-2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) felé. Ez esetben az adatátadás jogalapja az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése. A GLS futárszolgálat által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadóak az általános üzleti feltételeik, amelyek itt találhatóak: https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek. A vásárló a GLS futárszolgálat üzleti feltételeinek rá vonatkozó rendelkezéseit házhozszállítás választása esetén a jelen ÁSZF elfogadásával elfogadja.

6.1.6. Adatátadás 2: Pick Pack pontos kiszállítás esetén a fenti adatokat átadjuk a szolgáltatást üzemeltető Sprinter futárszolgálat (Sprinter Futárszolgálat Kft.; 1097 Budapest, Táblás utca 39.) felé. Ez esetben az adatátadás jogalapja, az Ekertv. 13/A § (1) -(3) bekezdései, illetve az INFOtv. 6. § (6) bekezdése. A Sprinter futárszolgálat által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában irányadóak az általános szerződési feltételeik, amelyek itt találhatóak: http://www.pickpackpont.hu/ASZF. A vásárló a Sprinter futárszolgálat általános szerződési feltételeinek rá vonatkozó rendelkezéseit házhozszállítás választása esetén a jelen ÁSZF elfogadásával elfogadja.7. REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE7.1.1. A heavytools.hu címen keresztül elérhető webáruházban lehetőség van saját „Heavy Tools fiók” regisztráció útján történő létrehozására, amely az ÁSZF-ben meghatározottak szerint számos előnnyel jár.

7.1.2. Kezelt adatok köre: kiterjed az 5. fejezetben meghatározott webáruház vásárlói adatokra és a 6. fejezetben meghatározott kiszállítással összefüggő adatokra, ugyanakkor ezen kezelési mód jogalapját már az érintett hozzájárulása képezi. Az érintett a hozzájárulását az ÁSZF-ben meghatározott kényelmi funkciók, vásárlási kedvezmények, személyre szabott kiszolgálás érdekében adhatja meg saját önkéntes elhatározása alapján. Az adatok köre az 5. és 6. fejezetekben meghatározott adatokon túlmenően a regisztráció során az érintett által megadott további adatokkal bővülhet, amelyek elsődlegesen a Heavy Tools termékekkel kapcsolatos érdeklődési preferenciái pontosabb meghatározására, kényelmi funkciók és személyesebb kapcsolattartás igénybe vételére irányulnak. Ebbe a körbe tartozik az érintett vevőszáma, kért megszólítása, születési dátuma, neme, a bejelentkezéshez használt email címe és jelszava, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), törzsvásárlói kártya igénylésére vonatkozó nyilatkozata, törzsvásárlói kártya száma és egyenlege, kinyilvánított Heavy Tools termékekkel kapcsolatos érdeklődése és véleménynyilvánításai (kosár tartalma, utoljára megtekintett termékek, összehasonlított termékek, kedvenc termékek, szavazás útján kinyilvánított vélemény, kérdőív útján kinyilvánított vélemény, termékértékelés útján kinyilvánított vélemény), Heavy Tools hírlevél fogadásához adott hozzájárulása, illetve személyre szabott Heavy Tools hírlevél fogadásához adott hozzájárulása, a Heavy Tools fiókba bejelentkezés időpontjai. A fiók regisztrációnak feltétele mindazon adatok megadása, amelyek az 5. és 6. fejezetben meghatározottak szerint regisztráció nélküli vásárlás esetén jogszabály alapján kötelezően megadandó adatként minősülnének, valamint a bejelentkezéshez használt email címe és jelszava, a további adatok vonatkozásában ugyanakkor ez a fiók regisztrációval összefüggésben is csak egy – megadható adatonként, illetve nyilatkozatonként egyedileg – választható lehetőség. Kiemeljük, hogy a fiók regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a weblap látogatásaival összefüggésben a jelen Szabályzat következő (8.) fejezete alapján kezelt adatokat a jelen (7.) fejezet alapján kezelt adatokkal összekapcsoljuk a következő pont b) alpontjában megjelölt célok érdekében és a jelen fejezet szerinti időtartam során kezeljük.

7.1.3. Az adatkezelés célja: a) a heavytools.hu címen keresztül elérhető webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kényelmi funkciók azon adatok vonatkozásában, amelyek az 5. és 6. fejezetben meghatározottak szerint regisztráció nélküli vásárlás esetén jogszabály alapján kötelezően megadandó adatként minősülnének, valamint b) közvetlenebb vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, piackutatás,személyre szabottabb kiszolgálás, vevői elégedettség növelése a jelen fejezet szerint megadható valamennyi adat vonatkozásában.

7.1.4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása összhangban az Ekertv. 13/A. § (4) bekezdésével és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdésével.

7.1.5. Az adatkezelés időtartama: a Grt. 6. § (5) bekezdésében foglaltakkal összhangban a regisztráció érintett általi visszavonásáig, illetve ezen belül egyes regisztrált adatok törléséig figyelembe véve, hogy az 5. fejezetben meghatározott adatok kezelését az ott meghatározottak szerint a regisztráció visszavonása vagy egyes regisztrált adatok törlése nem érinti. Amennyiben az érintett 10 éven keresztül nem jelentkezik be Heavy Tools fiókjába, úgy az itt tárolt adatokat töröljük.

7.1.6. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91373/20158. WEBÁRUHÁZ LÁTOGATÓK ADATAINAK KEZELÉSE8.1. Általános tájékoztatás

8.1.1. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a jelen 8. fejezetben foglaltak mélyebb technológia-specifikus kérdéseket érintenek, amelyek vonatkozásában a kellően részletes, ugyanakkor átlagos informatikai ismeretekkel rendelkező érintettek számára is világosan érthető rendelkezések, mint a szabályozási kör sajátosságaiból fakadóan ellentétes elvárások között értékelése szerint az alkalmazott megfogalmazások vonatkozásában a kompromisszumok keresése nem nélkülözhető. Erre tekintettel kérünk minden érintettet, akinek értékelése szerint a jelen fejezetben foglaltak a fenti ellentétes követelmények valamelyikének nem megfelelőek, hogy kérdéseivel keressen meg bennünket elérhetőségeinken.

8.1.2. A Premium Sport Kft. ezúton felhívja az érintettek figyelmét az Egyesült Államokba irányuló adattovábbításokkal összefüggésben felmerült jogi bizonytalanságokra, amelyekkel összefüggésben részletesebb információt az alábbi helyen találnak magyar nyelven: http://www.naih.hu/files/2015-10-06-Kozlemeny---Safe-harbor.pdf

8.2. Szerver naplók

8.2.1. A szerver naplók jelen fejezet szerint gyűjtött adatai önmagukban a látogatók azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. fiók regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

8.2.2. A Premium Sport Kft. kijelenti, hogy a naplóállományok elemzése során nyert adatokat – a jelen Szabályzat kifejezett eltérő rendelkezése hiányában – más adatokkal nem kapcsolja össze, a látogató személyének azonosítására nem törekszik.

8.2.3. Kezelt adatok köre: IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, automatikusan képzett technikai azonosító, a meglátogatott oldalak címe és sorrendje, a látogatás időpontja és időtartama, kattintások helye, megtekintési idő, látogatóknak küldött hibaüzenetek. (A jelen fejezetben a látogatói adatkezelésünk feltételeit fejtjük ki, szerver naplók egyéb célból (pl. vásárlásokhoz kapcsolódóan) is létrejönnek, amelyek kezelését az érintett adatkezelési célokkal összefüggésben részletezzük).

8.2.4. Adatkezelés célja: a heavytools.hu oldalainak látogatása során a szolgáltatások működésének biztosítása és ellenőrzése, üzemeltetés biztonsága (adatvesztés megakadályozása), webáruház fejlesztése, látogatói szokások statisztikai célú elemzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása.

8.2.5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) és (4) bekezdése.

8.2.6. Adatfeldolgozó: A heavytools.hu oldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a szolgáltató a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

8.2.7. Adatkezelés időtartama: 30 nap.

8.3. Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése

8.3.1. Olyan harmadik fél szolgáltatók, akiknek Ön regisztrált felhasználója és ehhez a szolgáltató számára hozzájárulást adott (pl. google, facebook, stb., ideértve ezen szolgáltatók alapértelmezett adatkezelési beállításait is), a heavytools.hu címen keresztül elérhető webáruház látogatásával összefüggő egyes adatokat gyűjthetnek. Ezen adatokat a Premium Sport Kft. nem kezeli, az ilyen módon harmadik felek által gyűjtött adatokról és ennek feltételeiről kérjük, hogy az adott harmadik fél szolgáltatónál érdeklődjön.

8.3.2. A heavytools.hu oldalak a Premium Sport Kft.-től független, harmadik fél által üzemeltetett szerverről érkező és harmadik fél által üzemeltetett szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak. Ezen harmadik fél szolgáltatók szervere közvetlen kapcsolatban áll a felhasználói által felhasznált eszközzel. A fenti hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció útján személyes adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni és általuk kezelt egyéb adatokkal összekapcsolni.

8.3.3. A heavytools.hu oldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

8.3.4. A felhasználói élmény fokozása érdekében a Facebook is hozzáférhet a regisztrált és ezt engedélyező felhasználói heavytools.hu oldalak látogatásával összefüggő egyes adataihoz. A Facebook adatkezelési feltételeivel összefüggésben az alábbi helyen tájékozódhat: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

8.4. Információcsomagok

8.4.1. A heavytools.hu címen keresztül elérhető webáruház a web szerver által a látogató felhasznált eszközén a böngésző segítségével létrehozott információcsomagokat (cookie) alkalmaz, amennyiben a látogató ehhez a látogatás megkezdésekor hozzájárul. Ezek az információcsomagok információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, adatvesztést akadályoznak meg, így felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a látogatók számára.

8.4.2. Ha a felhasználó által alkalmazott internetböngésző visszaküld egy korábban elmentett információcsomagot, akkor az ezt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal.

8.4.3. Kezelt adatok köre: automatikusan képzett technikai azonosító, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldalak címe, sorrendje, a látogatás időpontja és időtartama, kattintások helye, megtekintési idő, látogatóknak küldött hibaüzenetek, IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, kosár tartalma, utoljára megtekintett termékek, összehasonlított termékek, kedvenc termékek, szavazás útján kinyilvánított vélemény, kérdőív útján kinyilvánított vélemény, termékértékelés útján kinyilvánított vélemény.

8.4.4. Adatkezelés célja: hitelesítés, biztonság és az oldalak integritása, a felhasználók egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az adatvesztés megakadályozása, a honlap látogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok, felületek megjelenítése, a webáruház üzemeltetése, webanalitikai mérések, kampányok sikerességének mérése, felhasználói elvárások felmérése a továbbfejlesztés érdekében.

8.4.5. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet közvetlenül a heavytools.hu cím megnyitásakor kérünk, valamint az Ekertv. 13/A. § (3) és (4) bekezdései.

8.4.6. Adatkezelés időtartama:

- látogatás időpontja és időtartama, kattintások helye, megtekintési idő, látogatóknak küldött hibaüzenetek, valamint az előzőleg meglátogatott oldalak címe és sorrendje, IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai – a böngésző bezárásáig (nem regisztrált felhasználó esetén);

- az előző pont szerinti adatokból képzett statisztikai adatok – 5 évig;

- automatikusan képzett technikai azonosító, kosár tartalma, utoljára megtekintett termékek, összehasonlított termékek, kedvenc termékek, szavazás útján kinyilvánított vélemény, kérdőív útján kinyilvánított vélemény, termékértékelés útján kinyilvánított vélemény – 30 nap (nem regisztrált felhasználó esetén).

8.4.7. Adatfeldolgozó: A heavytools.hu oldalak látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről a szolgáltató a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást. Személyre szabott tartalmak biztosítását, kampányaink sikerességének mérését a GoogleAdWords szolgáltatásai támogatják. Honlapunk a Google AdWords remarketing szolgáltatásának követő kódjait is használja annak érdekében, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon személyre szabott hirdetésekkel érje el.

8.4.8. Az információcsomagok alkalmazását a felhasználó letilthatja a saját eszközén, korábban keletkezett információcsomagokat törölhet onnét (a konkrét menüpontok eszköz és böngésző-függőek, de jellemzően az adatvédelem, illetve előzmény adatok menüpontokat kell keresni).

8.5. Harmadik fél szolgáltatók információcsomagjai

8.5.1. Egyes szolgáltató partnerek, akiknek Ön regisztrált felhasználója és ehhez az érintett szolgáltató számára hozzájárulást adott remarketing, harmadik fél által üzemeltetett oldalon személyre szabott reklámok megjelenítése, hitelesítés, biztonság és az oldalak integritása, a felhasználók azonosítása, illetve egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a honlaplátogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok, felületek megjelenítése céljából a felhasználó eszközén a fentiek szerinti információcsomagokat helyezhetnek el és a későbbi internethasználat során olvashatnak vissza, illetve összekapcsolhatnak általuk kezelt egyéb adatokkal.

8.5.2. Ha a felhasználó által alkalmazott internetböngésző visszaküld egy korábban elmentett információcsomagot, akkor az ezt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbi, azon weboldalakon tett látogatásokkal, amelyek ugyanezen szolgáltató információcsomagjait alkalmazzák.

8.5.3. A heavytools.hu oldalak felkeresésekor Google Analytics,valamint a Facebook kezel ilyen információcsomagokat és ők minősülnek ezen adatok kezelőjeként. Ezekről az adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/, valamint a https://www.facebook.com/privacy/explanation címeken talál bővebb információkat.9. MINŐSÉGI KIFOGÁSOK KEZELÉSE9.1.1. Kezelt adatok köre: rendelésszám, a vásárló neve, címe, a termék megnevezése, vételára, a vásárlás és a minőségi kifogás bejelentésnek időpontja, a minőségi kifogás leírása, a vásárló fogyasztóként minősülése, a vásárló által érvényesíteni kívánt igény és a minőségi kifogás rendezésének módja.

9.1.2. Az adatkezelés célja: a Premium Sport Kft. által forgalmazott termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése.

9.1.3. Az adatkezelés jogalapja: az INFOtv. 6. § (6) bekezdése valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (7) bekezdése.

9.1.4. Az adatkezelés időtartama: Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerinti 5 év a jegyzőkönyv felvételétől számítottan.


10. TALÁLT TÁRGYAK10.1.1. A jelen fejezetben foglaltak a Heavy Tools márkaüzletekben talált olyan ingóságok vonatkozásában alkalmazandóak, amelyek tulajdonosa az adott időpontban nem megállapítható.

10.1.2. Kezelt adatok köre: a találó neve, címe, a talált tárgy megnevezése, leírása, a találás körülményei, a megtaláló és a bolti eladó aláírása, a jegyzőkönyv kitöltésének dátuma.

10.1.3. Az adatkezelés célja: a Premium Sport Kft. üzleteiben talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos és a találó értesítése.

10.1.4. Az adatkezelés jogalapja: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) XVII. fejezete.

10.1.5. Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvétele vagy a települési jegyzőnek átadás esetén az átadást követően, legfeljebb nyolc nap, értékesítés esetében három hónap elteltével.

10.1.6. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-90949/201511. HÍRLEVÉLHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS11.1.1. A Heavy Tools hírlevelekre a Heavy Tools márkaüzletekben, a heavytools.hu weboldalon közvetlenül, törzskártya igénylés során, vásárlás során, valamint a Premium Sport Kft. által szervezett egyes nyereményjátékok során is fel lehet iratkozni.

11.1.2. Kezelt adatok köre: email cím, név, a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, ennek időpontja, az üzenetek küldésével és kézbesítésével kapcsolatos analitikai adatok (pl. a kiküldés és megnyitás, a levélben található hivatkozásra kattintás dátuma és időpontja, kézbesíthetetlenség oka).

11.1.3. Adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó email hírlevelek küldése az érdeklődők részére, marketing üzenetek megjelenítése, tájékoztatás a Heavy Tools termékekkel összefüggő aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések, kapcsolattartás.

11.1.4. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása összhangban az Eker. tv. 13/A. § (4) bekezdésével és a Grt. 6. § (5) bekezdésével.

11.1.5. Adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig azzal, hogy ezen belül a fiók regisztrációval összefüggésben meghatározott adatkezelési és törlési időtartam (ld. 7.1.5 pont) a hírlevél feliratkozások vonatkozásában is alkalmazandó.

11.1.6. A 11.1.1 pontban foglaltak szerinti papír alapon bejelentett hírlevél kéréseket, illetve ezek fogadásához adott hozzájárulásokat a Premium Sport Kft. munkatársai rögzítik információs rendszereinkben és ezt követően ezeket is ezen információs rendszereink útján kezeljük. A papír alapon rögzített hozzájárulásokat az információs rendszereinkben történt rögzítést követő egy év elteltével töröljük, illetve ezt megelőzően, amennyiben az érintett a hírlevél fogadásához adott hozzájárulását visszavonja.

11.1.7. A Heavy Tools hírlevél üzenetek fogadásához adott hozzájárulás visszavonását, illetve az ezzel összefüggésben megadott személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

-  Legegyszerűbb módon: a hírlevél alján lévő linkre kattintva leiratkozhat,

- A heavytools.hu weboldalon saját regisztrált fiókba belépve,

- e-mail útján a webshop@heavytools.com címen, továbbá

- postai úton a Premium Sport Kft. 1033 Budapest, Szőlőkert utca 4. címre elküldve.

11.1.8. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-88006/2015.

11.1.9. Adatfeldolgozó: Wanadis Kereskedelmi és Szolgáltató kft. (1118 Budapest, Rétköz utca 7., amely egyben az adatfeldolgozás helye is; Cg. 01-09-885144.) üzemelteti a Heavy Tools hírlevél küldő szolgáltatást, így az ezt nyújtó levelező szervereken tárolt adatokat ezen információs rendszerek útján ők dolgozzák fel.

11.1.10. A webáruházban regisztrált (a Szabályzat 7. fejezete szerinti Heavy Tools fiókkal rendelkező) ügyfeleinknek lehetősége van személyre szabott Heavy Tools hírlevelet igényelni, ennek fogadásához hozzájárulást adni. Ebben az esetben a személyre szabott Heavy Tools hírlevelekkel összefüggésben a Szabályzat 7. fejezete szerinti adatokat kezeljük és ez alapján igazítjuk az ügyfelünk érdeklődéséhez a hírlevelet (pl. külön hírlevél nőknek és férfiaknak, adott régióban lakó ügyfelek értesítése helyi márkaüzlet akciókról, kinyilvánított érdeklődéshez igazodó tartalmak, stb.). Személyre szabott Heavy Tools hírlevelet igényelni kizárólag a Heavy Tools fiókon belül van lehetőség és ennek lemondására is lehetőség van a Heavy Tools fiókon belül. A fenti 11.1.7 pont szerinti hozzájárulás visszavonást egyúttal a személyre szabott Heavy Tools hírlevél fogadásához adott hozzájárulás visszavonásaként is kezeljük, ugyanakkor a Szabályzat 7. fejezete szerinti Heavy Tools fiókban tárolt adatokat ezt követően is a Szabályzat 7. fejezetében foglaltak szerint kezeljük, azaz a személyre szabott Heavy Tools hírlevélről leiratkozás nem jelenti egyúttal az ezzel összefüggésben (is) kezelt adatok törlését, ehhez a Heavy Tools fiók törlésére van szükség.


12. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ÜZEMELTETÉSE12.1.1. Egyes Heavy Tools márkaüzletek eladóterében elektronikus megfigyelőrendszert (kamerarendszert) üzemeltetünk. Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazására a bolt bejáratánál jól látható módon felhívjuk a figyelmet, továbbá ennek keretében arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a látogatók Heavy Tools márkaüzletbe történő belépése a hang -és képfelvétel készítéséhez ráutaló magatartás útján adott hozzájárulásként minősül.

12.1.2. Kezelt adatok köre: hang-és képfelvételek, ideértve az érintettek képmása.

12.1.3. Adatkezelés célja: vagyonvédelem, bűncselekmények megelőzése, illetve felderítésének elősegítése.

12.1.4. Adatkezelés jogalapja: az érintett fentiek szerinti ráutaló magatartással adott önkéntes hozzájárulása, összhangban a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 30. §-ával.

12.1.5. Adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában a rögzítéstől számított három munkanap.

12.1.6. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-90950/201513. TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAM13.1.1. A törzsvásárlói programban történő részvételre vonatkozó igénybejelentés megtételére lehetőség van egyrészről a heavytools.hu webáruházban a Heavy Tools fiók regisztráció során, illetve a fiókba belépve a későbbiekben, másrészről a Heavy Tools márkaüzletekben írásbeli nyilatkozat útján. A törzsvásárlói program a résztvevők számára a törzsvásárlói szabályzatban meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosít. A törzsvásárlói szabályzat itt található: http://www.heavytools.hu/index.php?id=torzsvasarloi_program&al_id=1&nyelv=hun

13.1.2. Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, email cím, törzskártya száma és egyenlege.

13.1.3. Adatkezelés célja: vásárlási kedvezmények biztosítása és kedvezmény feltételek nyilvántartása.

13.1.4. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása összhangban az Eker. tv. 13/A. § (4) bekezdésével.

13.1.5. Adatkezelés időtartama: a résztvevő kifejezett nyilatkozatáig, amelyben kinyilvánítja, hogy ki kíván kerülni a törzsvásárlói programból. Ezen nyilatkozat a hírlevél leiratkozással azonos módokon és csatornákon keresztül megtehető.

13.1.6. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-90951/201514. ÁLLÁSHIRDETÉSEK14.1.1. A Premium Sport Kft. a beérkezett pályázatokat tárolja.

14.1.2. Kezelt adatok köre: az önéletrajzok, pályázatok, motivációs levelek, ideértve az azokban megadott személyes adatokat.

14.1.3. Adatkezelés célja: a Premium Sport Kft.-nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.

14.1.4. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet a jelentkezése Premium Sport Kft.-hez történő eljuttatása útján biztosít összhangban az INFOtv. 6. § (6) bekezdésével.

14.1.5. Adatkezelés időtartama: a pályázat benyújtásától számított 6 hónap, amennyiben a pályázó nem kerül felvételre.

14.1.6. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-90952/2015


15. ESETI ADATKEZELÉSEK15.1.1. Eseti adatkezelések (pl. nyereményjátékok, harmadik féllel közösen szervezett kampányok) adatkezelésének szabályait egyedileg, az adott eseményhez kapcsolódóan határozzuk meg annak érdekében, hogy ezek megfelelően igazodjanak az érintett események jellegzetességeihez.


16. ADATKEZELÉSHEZ FELHASZNÁLT ESZKÖZÖK ÉS INTÉZKEDÉSEK16.1.1. A Premium Sport Kft. a személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

- hitelessége biztosított (adatkezelés hitelessége);

- változatlansága igazolható (adatintegritás);

- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

16.1.2. A Premium Sport Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

16.1.3. A Premium Sport Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt jogszabály, vagy a jelen Szabályzat lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetőek.

16.1.4. A Premium Sport Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatokkal arányos védelmi szintet biztosít.17. TOVÁBBI ADATFELDOLGOZÓK17.1.1. Az egyes adatkezeléseinkhez kapcsolódóan igénybe vett adatfeldolgozókat a Szabályzat érintett adatkezeléseket leíró fejezeteiben határoztuk meg.

17.1.2. Valamennyi információs rendszerrel végzett adatkezelésünkhöz kapcsolódóan igénybe vesszük továbbá az alábbi adatfeldolgozókat:

- NetGo.hu Kft. (2100 Gödöllő Kossuth utca 32. II/6.) üzemelteti az ügyvitelünket kiszolgáló szervereinket, így az ezen szervereken tárolt adatokat ezen információs rendszerek útján ők dolgozzák fel (technikai támogatás). Az adatfeldolgozás helye társaságunk székelye, távoli elérés útján pedig az adatfeldolgozó székhelye;

- MNP-Szoftverház Kft. (1113 Budapest, Badacsonyi u. 21.) fejleszti és üzemelteti a vállalati irányítási rendszerünket, így az ebben tárolt adatokat ezen információs rendszer útján ők dolgozzák fel (technikai támogatás). Az adatfeldolgozás helye társaságunk székelye, távoli elérés útján pedig az adatfeldolgozó székhelye.18. ADATOK FELETTI RENDELKEZÉS ÉS JOGORVOSLAT18.1.1. A Premium Sport Kft. adatkezelésével összefüggő bármely kérdés, tájékoztatás kérés vagy panasz esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot megjelölt elérhetőségeinken.

18.1.2. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését.

18.1.3. Az érintett kérelmére a Premium Sport Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás és adatátadás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást.

18.1.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen az INFOtv.-ben foglaltak szerint.

18.1.5. Az adatkezelő az INFOtv. által megszabott határidő elteltét megelőzően tájékoztatja az érintettet a kérelme, illetve tiltakozása végrehajtásáról.

18.1.6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeit az INFOtv. szabályozza részletesen, amely lehetőségeket az ott meghatározottakkal összhangban és egyezően biztosítunk. Az adatkezelő és az adatfeldolgozók az INFOtv. rendelkezéseit maradéktalanul betartják és általában is jóhiszeműen járnak el az adatkezelés során.

18.1.7. Az érintett jogorvoslat ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu), továbbá bírósági jogorvoslatot kérhet.19. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK19.1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott rendelkezésekre a magyar jog szabályai irányadóak, különös tekintettel az alábbi jogszabályok rendelkezéseire:

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (INFOtv.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

19.1.2. A jelen Szabályzat tervezetét dr. Kövi László ügyvéd (Kövi Ügyvédi Iroda) készítette 2015. október 22-én. A jelen pontban foglalt tájékoztatás a 8/1999. (III.22.) számú MÜK szabályzat 7/2 pontjának előírása alapján került megtételre.