A PREMIUM SPORT KFT. „Heavy Tools® nyereményjáték – #ezamipillanatunk nyereményjáték.”


NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

Premium Sport Kft. (1037 Budapest, Kunigunda útja 70/A cégjegyzékszáma: 01-09-888925, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: "Szervező") által üzemeltetett https://www.heavytools.hu online kereskedelmi oldal nyereményjátékot szervez 2024. június 27 - július 25. között. (a továbbiakban: „NYEREMÉNYJÁTÉK”). A NYEREMÉNYJÁTÉK a heavytools.hu Facebook oldalán (https://www.facebook.com/heavytools/?fref=ts) kerül megrendezésre.

Sorsolás és eredményhirdetés: 2024. 07. 26. 12:00 online 

A NYEREMÉNYJÁTÉK LEÍRÁSA

NYEREMÉNYJÁTÉK – Ez a mi pillanatunk!

Egy különleges nyereményjátékkal szeretnénk meglepni titeket, amelyben 3 szerencsés nyertest fogunk kisorsolni!

NYEREMÉNY: meglepetés doboz, benne a szurkolói kollekciónk limitált kiadású darabjaival

Mit kell tenned a győzelemhez?

Idézz fel egy különleges pillanatot kommentben, amikor igazán azt érezted, hogy együtt dobban a magyar szív

Használd a #ezamipillanatunk hashtaget

Külön díjazzuk, ha megosztjátok, kinek szurkoltok az idei olimpiai sporteseményen

A nyereményjáték időtartama: 2024. 06. 27. - 07.25.

Sorsolás: 2024. 07. 26. 12:00 online

A RÉSZVÉTEL ALAPFELTÉTELEI

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN azon Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes személyek, felhasználók vehetnek részt, akik teljesítik az alábbi feltételeket:

A felhasználó a NYEREMÉNYJÁTÉKBAN való részvétellel, azaz a csatlakozással elfogadja a jelen szabályzatot, a Szervező adatkezelési feltételeit, továbbá elfogadja, hogy a sorsolással és a Felhasználó által megadott adatokkal és a sorsolással kapcsolatban kizárólag a Szervező által használt számítógépes rendszer nyilvántartása az irányadó.

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN nem vehetnek részt az alábbi személyek: (a) a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont); (b) a NYEREMÉNYJÁTÉK lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8. könyv, I. rész 8:1 § (1) a) pont).

A NYEREMÉNYJÁTÉKNAK nem célja, hogy kiskorú vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személyek vegyenek benne részt, a Felhasználó azonban elismeri, hogy a Szervező ezt ellenőrizni nem képes. Amennyiben a Nyertes kiskorú, vagy cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, úgy a Nyeremény átvételekor képviselőjének kell az azonosításban közreműködnie.

A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN való részvételt vagy a nyereményben való részesülést a Szervező nem köti pénz fizetéséhez vagy vagyoni előny nyújtásához a játékos részéről, illetőleg a Szervezőtől vagy mástól való vásárláshoz vagy szolgáltatás igénybevételéhez sem. Mindezek alapján a NYEREMÉNYJÁTÉK nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó bejelentés-, vagy engedélyköteles játéknak.

 

SORSOLÁS

A sorsolást a Szervező zárt informatikai rendszerben, véletlen generálásával valósítja meg a NYEREMÉNYJÁTÉKOT követően. A nyertes felhasználó (a továbbiakban: "Nyertes") azonosítása a sorsolást követően történik meg. Hiányos, vagy hibás adatszolgáltatás esetében, amennyiben az a NYEREMÉNYJÁTÉK során, vagy azt követően derül ki, a NYEREMÉNYJÁTÉK a felhasználók vonatkozásában érvénytelen.

A nyertest a sorsolás napján, a nyereményjáték poszt alatt hozzászólásban értesíti a Szervező, ezt követően a nyertest arra kéri, hogy vegye fel privát üzenetben a kapcsolatot. A nyeremény érvényesítésének pontos feltételeiről és határidejéről is privát üzenetben kapnak tájékoztatást.

A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, szállítási cím elírás stb.) a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

Amennyiben a nyertes a nyeremény átadásához/átvételéhez szükséges adategyeztetést nem végzi el az értesítést követő 5 (öt) napon belül, vagy az együttműködést megtagadja, a Szervező a nyertest a Játékból kizárhatja és a nyeremény megküldését megtagadhatja.

 

A NYEREMÉNY, A NYEREMÉNY ÁTVÉTELE ÉS A SZERVEZŐK FELELŐSSÉGE

A nyeremény egy meglepetés doboz, mely a szurkolói kollekció valamely darabját tartalmazza, illetve egyéb szurkolói kiegészítőket.

A nyereménnyel kapcsolatban az írott és elektronikus sajtóban vagy egyéb helyen megjelent bármely hirdetés kizárólag illusztráció, az - a jelen szabályzatban meghatározott kereteken belül - a hirdetésekben megjelenítettektől eltérhet.

A nyeremény az átvételt megelőzően másra át nem ruházható, pénzre át nem váltható.

A nyeremény eljuttatása a jelen szabályzatban foglaltak szerinti azonosítást követően történik meg.

A Szervező továbbá fenntartja annak jogát, hogy a NYEREMÉNYJÁTÉKOT a felhasználó értesítése nélkül bármikor felfüggessze, feltételeit akár visszamenőleges hatállyal is módosítsa, vagy azt beszüntesse.

A Szervező az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot Szervező fenntartja magának.

A NYEREMÉNYJÁTÉK ingyenességére tekintettel, a felhasználó semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE:

A NYEREMÉNYJÁTÉK során a felhasználó kifejezetten hozzájárul személyes adatainak Szervező általi kezeléséhez, a Szervező adatkezelési szabályzatának megfelelően.

A nyertesek a NYEREMÉNYJÁTÉKBAN való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a személyes adataikat (név, állandó lakcím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglaltak célból. (Kizárólag a Nyereményeket terhelő adók és kötelezettségek elszámolása céljából.)

A NYEREMÉNYJÁTÉK során megadott adatokat a Szervező adatfeldolgozóként a NYEREMÉNYJÁTÉK ideje alatt tárolja. Az így tárolt személyes adatokat semmilyen körülmények között nem használja fel a jelen NYEREMÉNYJÁTÉKTÓL eltérő célra, a személyes adatokat tartalmazó adatbázist köteles a jelen NYEREMÉNYJÁTÉK megszűnésekor visszavonhatatlanul törölni.

További harmadik személyeknek a Szervező ezen információkat nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 A Játék Szervezőjének jelen NYEREMÉNYJÁTÉKKAL kapcsolatos döntései kötelező érvényűek, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja a felhasználó bármely jogcímen történő Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét. Szervező fenntartja a jogot a NYEREMÉNYJÁTÉK törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a NYEREMÉNYJÁTÉK kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének alapos gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználók tájékoztatása mellett, ezen feltételeket, vagy magát a NYEREMÉNYJÁTÉKOT kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a NYEREMÉNYJÁTÉKOT bármikor egyoldalúan leállítani/visszavonni.

A NYEREMÉNYJÁTÉK nem előírás szerinti használatából előnyt élvező játékost a Szervezőnek jogában áll kizárni az adott tematikájú versenyből. Ennek megítélése a Szervező saját döntéskörébe tartozik. A játék szándékos szabotálása támadások felhasználásával szintén kizárást von maga után. Ez esetben jogorvoslatra, fellebbezésre mód nincs.

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére.

A NYEREMÉNYJÁTÉK lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen szabályzat szerint történik. Amennyiben a jelen szabályzat valamely kérdést nem szabályozna, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Ha a felhasználó a szabályzatot - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a NYEREMÉNYJÁTÉKBAN nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. / This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with, Facebook.

2024. június 27.

Heavy Tools ® Premium Sport Kft © Minden jog fenntartva!